1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต. และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และแบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  6  งาน   คือ

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๒ งานนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ

๑.๓   งานกฎหมายและคดี

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ

๑.๔   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู

๑.๕ งานกิจการสภา อบต.

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม

–    งานอำนวยการและประสานงาน

๑.๖ งานเทศกิจ

 • –      งานเทศกิจ
 • –      งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • –      งานสนับสนุนและบริการ

 

 1. กองคลัง
       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรอง ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

  ๒.๑   งานการเงิน

 • งานการเงิน
 • งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานเก็บรักษาเงิน

๒.๒   งานบัญชี

 • งานการบัญชี
 • งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 • งานงบการเงินและงบทดลอง
 • งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๓   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๔   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

 

 1. กองช่าง
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่  อบต.  และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

.๑งานก่อสร้าง

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
 • งานข้อมูลก่อสร้าง

.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 • งานประเมินราคม
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานออกแบบและบริการข้อมูล

.๓งานประสานสาธารณูปโภค

 • งานประสานกิจการประปา
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานระบายน้ำ

.๔ งานผังเมือง

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง
 1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

๔.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

 • งานข้อมูล
 • งานประสานกิจกรรม
 • งานส่งเสริมการศึกษา

๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 • งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

–      งานติดตามและประเมินผล

 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

–      งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

 • งาน

.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 • งานอนามัยชุมชน
 • งานป้องกันยาเสพติด
 • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

.๓ งานรักษาความสะอาด

 • งานรักษาความสะอาด
 • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

–    งานส่งเสริมและเผยแพร่

 6.กองส่งเสริมการเกษตร
มีหน้าที่  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้   ส่งเสริมด้านปศุสัตว์  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  ประสานงานหน่วยงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร  เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตร  แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  2  งานประกอบด้วย

 

๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

 • งานวิชาการเกษตร
 • งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • งานส่งเสริมการเกษตร

๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 • งานข้อมูลวิชาการ
 • งานบำบัดน้ำเสีย
 • งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
 1. กองสวัสดิการสังคม

การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์   การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๗.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • งานศูนย์เยาวชน
 • งานการกีฬา
 • งานฝึกอบรมพัฒนาการ
 • งานศูนย์วัฒนธรรม

๗.๒ งานสังคมสงเคราะห์

 • งานสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนชราและผู้พิการ
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานข้อมูล

๗.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 • งานฝึกอบรมอาชีพ
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 • งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ