1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 62
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.62
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 62
  4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 63
  5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 63
  6. สรปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 63
  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 63
  8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 63
  9. สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563