1. โรงเรียนผู้สูงอายุ คู่มือ
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติงาน อปท
  3. คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  4. คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  5. คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง ศพด.ของ อปท
  6. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  7. คู่มือร้อเรียน
  8. คู่มือระบบ e-Plan
  9. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
  11. แยกประเภทรายรับรายจ่าย