1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6 พ.ศ. 2552
 2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2562
 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2562
 4. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 5. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 6. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศง 2562
 7. พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 8. ระเบียว่าด้วยการจัดทำแผน ฉ.2
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 และ 3 )พ.ศ.2543
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 11. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2562
 12. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560
 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 17. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา ฯ
 18. พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา
 19. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9 )พ.ศ.2560
 20. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 21. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 22. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 24. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
 25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562