นายเข็มทิศไทย   บุญประสิทธิ์ อายุ 71 ปี เลขที่ 92 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  แกะสลัก,เป่าแคน,เป่าขลุ่ยและด้านยาสมุนไพรรักษาโรค
ภาพยังไม่มี
นายอ่อนสา   ผังดี อายุ – ปี  เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  จักสานจากไม้ไผ่
ภาพยังไม่มี
นายหนูสิน  มีสำราญ อายุ 82 ปี เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  วัฒนธรรมและจักสามต่างๆ
ภาพยังไม่มี
นายหมี  อินบุญญา อายุ 82 ปี เลขที่ 108 หมู่ที่ 4 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  บายศรีสู่ขวัญ
ภาพยังไม่มี
นายทอน  มีแสง อายุ 84 ปี เลขที่ 21 หมู่ที่ 5 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  หัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ทำปลาจากขวดน้ำพลาสติก
ภาพยังไม่มี
นายอัมพร  สารพัฒน์ อายุ 67 ปี เลขที่ 127 หมู่ที่ 6 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  ภูมิปัญญาในชุมชน
ภาพยังไม่มี
นายประเสริฐ์  จูทะรักษ์ อายุ – ปี เลขที่ 34 หมู่ที่ 7 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  บายศรีสู่ขวัญ
ภาพยังไม่มี
นายเกษม  บุญประสิทธิ์ อายุ 73 ปี เลขที่ 81 หมู่ที่ 8 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  หมอสูตรขวัญและเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพยังไม่มี
นางสมพร  สืบสายลา อายุ 67 ปี เลขที่ 82 หมู่ที่ 9 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  ทำพานบายศรี
ภาพยังไม่มี
นายอนงค์  พราวศรี อายุ 64 ปี เลขที่ 7 หมู่ที่ 10 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  จักสาน , เป่าแคน
ภาพยังไม่มี
นายบุญล้วน  แสนสุพรรณ์ อายุ 67 ปี เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  ศิลปะท้องถิ่น
ภาพยังไม่มี
นายมูล  โรมพันธ์ อายุ 70 ปี เลขที่ 27 หมู่ที่ 12 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  จักสาน
ภาพยังไม่มี
นางบังอร  อินบุญญา อายุ 67 ปี เลขที่ 16 หมู่ที่ 13บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  การทอผ้า
ภาพยังไม่มี
นายคำพันธ์  สวัสดิ์วงษ์ อายุ 72 ปี เลขที่ 48 หมู่ที่ 14 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง
ความสามารถ  บายศรีสู่ขวัญ
ภาพยังไม่มี