สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

1228399347

_1

 

นายสว่าง  โรมพันธ์
ตำแหน่ง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
ที่อยู่    หมู่  8   ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
35130

 


 

_14

 

นายแสงพงษ์  โรมพันธ์
ตำแหน่ง       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
ที่อยู่    หมู่ 6    ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
35130

 


 

_4

นายศราวิน พรหมจารีย์
ตำแหน่ง      เลขาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
ที่อยู่    หมู่  1   ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
35130