••►พันธกิจ••

flower-line

เพื่อให้การพัฒนาตำบลหัวเมือง บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

 1. พัฒนาและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การสาธารณูปโภค การผังเมืองและควบคุมอาคาร

 2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

 4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

 5. พัฒนาและส่งเสริมการสาธาณสุข

 6. ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

 7. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 8. พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 9. พัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 10. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

 11. พัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 12. พัฒนาการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 13. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

 14. พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม

 15. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์