••การบริการพื้นฐาน••

1228399347

 

 ►การคมนาคม
มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงผ่านกลางตำบลเชื่อมต่อระหว่างอำเภอมหาชนะชัย กับอำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  และมีถนนลาดยางเชื่อมไปตำบลพระเสาร์  ไปตำบลคูเมือง  ถนนที่ใช้ขนถ่ายวัตถุดิบการเกษตรส่วนใหญ่  เป็นถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีตสภาพใช้การได้สะดวก►การโทรคมนาคม–  โทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า

–  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน    14  หมู่บ้าน
–  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,707  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– มีน้ำชีไหจากจังหวัดยโสธรผ่านเขตตำบลหัวเมือง  7  หมู่บ้าน  จำนวน  1  สาย ระยะทาง  10 -13  กิโลเมตร  ไหลลงอำเภอมหาชนะชัย ไปบรรจบที่จังหวัดอุบลราชธานี
–  ลำห้วย                                  7   แห่ง
–  หนองน้ำขนาดเล็ก                  22   แห่ง
–  บึง                                      2    แห่ง
–  ฝาย                                      3   แห่ง