••สภาพทางสังคม••

1228399347

การศึกษา
–  โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส                     6   แห่ง
–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   7  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด/ที่พักสงฆ์                    9  แห่ง

การสาธารณสุข

–  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน             2  แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  ป้อมยามตำรวจ                1  แห่ง