••สภาพทางเศรษฐกิจ••

119360099_1.jpg

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  เลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
– ปั้มน้ำมันและก๊าซ            12  แห่ง  (รวมปั้มหลอด)
– โรงสี                            34  แห่ง