••สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น••

119360099_1.jpg

►หน่วยราชการจำนวนทั้งหมดในเขต อบต.  13  แห่ง  ประกอบด้วย

1  ที่ทำการ อบต.หัวเมือง  ตั้งอยู่ที่บ้านคูสองชั้น  หมู่ที่ 13       จำนวน    1   แห่ง
2  โรงเรียนประถมศึกษาในเขต อบต.หัวเมือง                       จำนวน    6   แห่ง
3  ตำรวจชุมชนประจำตำบล                                    จำนวน    1   แห่ง
4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                 จำนวน    1   แห่ง
5  ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลของ กศน.                    จำนวน    1   แห่ง
6  ศูนย์อนามัยบ้านกุดพันเขียวและบ้านหัวเมือง                    จำนวน    2   แห่ง
7  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดพันเขียว                        จำนวน    1   แห่ง

►มวลชนจัดตั้ง

–       อป.พร.                              2                 รุ่น   จำนวน       148         คน
–      ลูกเสือชาวบ้าน                     3                 รุ่น   จำนวน       464         คน
–      ไทยอาสาป้องกันชาติ             1                รุ่น   จำนวน       571         คน
–      กองหนุนเพื่อความมั่นคง          1               รุ่น   จำนวน      211         คน
–      หมู่บ้าน  อพป.                      2          หมู่บ้าน
–      กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล     500       คน

► ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จำนวน  3  แห่ง

–     วัดบ้านหนองยาง    ชาย  20  คน    หญิง  20  คน  รวม  40  คน
–     วัดบ้านหนองตุ        ชาย  30  คน    หญิง  30  คน  รวม  60  คน
–     วัดบ้านหัวเมือง       ชาย  30  คน    หญิง  30  คน  รวม  60  คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3  ขวบ  ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสจำนวน  6  แห่ง

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สำคัญ

–          ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน เมษายน  –  เดือนกรกฎาคม  ทุกปี
–          บุญมหาชาติ
–          ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี
–          ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
–          ประเพณีบุญข้าวสาก
–          บุญกฐิน
–          ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี
–          ประเพณีสงน้ำรอยพระพุทธบาท  วัดพระพุทธบาทยโสธร  ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี