••ประวัติความเป็นมา••

4386c74b

       ตำบลหัวเมืองตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2412 – 2413 (ร.ศ. 88 – 89) ช่วงรัชสมัย รัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรก คือ พ่อเฒ่าโพธิสาราช (สา) และพรรคพวก เช่น พ่อเฒ่าหอม พ่อเฒ่าฮับเทิง พ่อเฒ่าหลวงแก้ว เป็นต้น ภูมิลำเนาเดิมชาวบ้านอพยพมาจากบ้านโพนทอง ตำบลไท อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจาก เมืองหนองบัวลำภู สมัยพระวอพระตา  ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีบึงและป่าล้อมรอบหมู่บ้าน อุดมสมบูรณ์ในด้านการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ จนมาในปัจจุบันเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในหลายๆ ด้านและเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอมหาชนะชัย