ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น บุคคล นิติบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสกน QR Code ได้เลย บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ ฯลฯ

Posted by:

202007100957-สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

0

Add a Comment