โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล และ นายสัมฤทธิ์ แสงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองพร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้า และ เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ลงพื้นที่และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลหัวเมืองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหัวเมือง

 

0

Add a Comment