เข้ารับรางวัล​ อปท.ดีเด่น​ ด้านสาธารณสุข​ ครั้ง​ที่5 ประจำปี2563​

Posted by:

ในวันที่10 ก.ค.2563 นาย​ นิกร​ ศิริ​ศักดิ์​สกุล​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​หัวเมือง​ เข้ารับรางวัล​ อปท.ดีเด่น​ ด้านสาธารณสุข​ ครั้ง​ที่5 ประจำปี2563

0

ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น บุคคล นิติบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสกน QR Code ได้เลย บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ ฯลฯ

Posted by:

202007100957-สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

0

ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถแสกน QR Code ได้เลย

Posted by:

202007100957สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

 

 

0